top of page

Gizlilik Politikası

AbilityPool,"goodcorporations.com" ve “abilitypool.com”  olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

GİZLİLİK POLİTİKASI

1-HANGİ VERİLER İŞLENMEKTEDİR?

Aşağıda "goodcorporations.com" ve “abilitypool.com” tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

  • Kimlik Bilgisi

  • İletişim Bilgisi

  • Kullanıcı Bilgisi

  • Kullanıcı İşlem Bilgisi

  • İşlem Güvenliği Bilgisi

  • Finansal Bilgi

  • Pazarlama Bilgisi

  • Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri uyarınca geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

2-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN NE ŞEKİLDE İŞLENEBİLECEĞİ

6698 sayılı KVKK uyarınca, "goodcorporations.com" ve “abilitypool.com” ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

3-KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Yukarıda belirtilen amaçlarla, "goodcorporations.com" ve “abilitypool.com” ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi ve/veya kuruluşlar; Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına, kanunen yetkili özel hukuk kişilerine ve özel kişilere aktarılabilecektir.

4-KİŞİSEL VERİLERİ TOPLANMA ŞEKLİ

Kişisel verileriniz, "goodcorporations.com" ve “abilitypool.com”  üzerinden elektronik ortamdan toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5-KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE KORUNMASI

"goodcorporations.com" ve “abilitypool.com” kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca "goodcorporations.com" ve “abilitypool.com”  kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda "goodcorporations.com" ve “abilitypool.com” 'un yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için üyelerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması ve web sitesi veya mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

6-KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel Veri Sahibinin Hakları KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

b) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

c) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

ç) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

d) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

e) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

g) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesi 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize ilettiğiniz takdirde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, "goodcorporations.com" ve “abilitypool.com” , ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.

ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez Politikamız, Gizlilik Politikamızın bir parçasını oluşturur.

1-ÇEREZ (Cookie) NEDİR?

Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza depolanan küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet, veya adres gibi kişisel verileri içermez.

2-ÇEREZ TÜRLERİ

Ana kullanım amacı kullanıcılara kolaylık sağlamak olan çerezler, temel olarak 4 ana grupta toplanmaktadır:

Oturum Çerezleri: Internet sayfaları arasında bilgi taşınması ve kullanıcı tarafından girilen bilgilerin sistemsel olarak hatırlanması gibi çeşitli özelliklerden faydalanmaya olanak sağlayan çerezlerdir ve internet sitesine ait fonksiyonların düzgün bir şekilde işleyebilmesi için gereklidir.

Performans Çerezleri: Sayfaların ziyaret edilme frekansı, olası hata iletileri, kullanıcıların ilgili sayfada harcadıkları toplam zaman ile birlikte siteyi kullanım desenleri konularında bilgi toplayan çerezlerdir ve internet sitesinin performansını arttırma amacıyla kullanılmaktadır.

Fonksiyonel Çerezler: Kullanıcıya kolaylık sağlanması amacıyla önceden seçili olan seçeneklerin hatırlatılmasını sağlayan çerezlerdir ve internet sitesi kapsamında kullanıcılara gelişmiş İnternet özellikleri sağlanmasını hedeflemektedir.

Reklam Ve Üçüncü Taraf Çerezleri: Üçüncü parti tedarikçilere ait çerezlerdir ve internet sitesindeki bazı fonksiyonların kullanımına ve reklam takibinin yapılmasına olanak sağlamaktadır.

3-ÇEREZLERİN KULLANIM AMAÇLARI

"goodcorporations.com" ve “abilitypool.com” tarafından kullanılmakta olan çerezlere ait kullanım amaçları aşağıdaki gibidir:

Güvenlik Amaçlı Kullanımlar: "goodcorporations.com" ve “abilitypool.com”  sistemlerinin idaresi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, bu sitedeki fonksiyonlardan yararlanmayı sağlayan veyahut düzensiz davranışları tespit eden çerezler kullanabilmektedir.

İşlevselliğe Yönelik Kullanımlar: "goodcorporations.com" ve “abilitypool.com” sistemlerinin kullanımını kolaylaştırmak ve kullanıcı özelinde kullanım özellikleri sağlamak amacıyla, kullanıcıların bilgilerini ve geçmiş seçimlerini hatırlatan çerezler kullanabilmektedir.

Performansa Yönelik Kullanımlar: "goodcorporations.com" ve “abilitypool.com”  sistemlerinin performansının artırılması ve ölçülmesi amacıyla, gönderilen iletilerle olan etkileşimi ve kullanıcı davranışlarını değerlendiren ve analiz eden çerezler kullanabilmektedir.

Reklam Amaçlı Kullanımlar: "goodcorporations.com" ve “abilitypool.com”  kendine veya üçüncü taraflara ait sistemlerin üzerinden kullanıcıların ilgi alanları kapsamında reklam ve benzeri içeriklerin iletilmesi amacıyla, bu reklamların etkinliğini ölçen veya tıklanma durumunu analiz eden çerezler kullanabilmektedir.

5-ÇEREZLERİ KONTROL ETME VE SİLME

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir web sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya göre değişebilmektedir.

6-SAKLAMA SÜRESİ

Çerezler farklı süreler boyunca saklanmaktadır.

Oturum Çerezleri: Oturum çerezleri, web sitemize yaptığınız ziyaret süresince saklanır.

Kalıcı Çerezler: Bilgisayarınızın veya mobil cihazınızda, web sitemize yaptığımız ziyaretlerin veya bir tarayıcı oturumunun ötesinde saklanır. Web sitemizi bir sonraki ziyaretinizde sizi tanımamıza ve web sitemizi kullanımızı kolaylaştırmak mümkün olur.

Süreli Çerezler: Site içine yerleştiren programlar tarafından tanımlanan ve belirli süre ile sınırlanan çerezler de bulunmaktadır.

bottom of page